Класифікатор професій ДК 003:2010 – вимушена необхідність

Затверджений ще 28.07.2010 наказом Держспоживстандарту України № 327 Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Класифікатор), хоч і не є по суті своїй нормативно-правовим актом, однак необхідність найменування посад (професій) працівників на підприємствах відповідно до нього обумовлена в даний час уже рядом цілком собі діючих правових норм. Які-то якраз такими актами і є.

«Домінанта» - це широкі можливості в галузі юридичного захисту. Правове супроводження бізнесу, злиття та поглинання (M&A), міжнародне податкове планування, нерухомість та земельне право, Due Diligence, комплексне супроводження бізнесу.Адвокати Домінанта - професіонали в таких галузях як господарське, податкове, цивільне, фінансове та банківське право. Чекаємо на консультацію, наші офіси відкриті в Києві та Одесі.

Так, наприклад, згідно з п.2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту та Мін'юсту № 58 від 29.07.1993) записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у класифікаторі.

Крім того, із серпня 2018 року набрала чинності нова редакція Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ (затвердженого наказом Мінфіну № 435 від 14.04.2015), відповідно до якої тепер у таблиці 5 місячної форми № Д4 даної звітності необхідно відображати інформацію про посади, яку займає працівник (виконуваної роботі) із зазначенням у відповідних графах цієї форми таких позицій: професійної назви роботи (графа 12); коду загальносоюзного Класифікатора професій, посад і тарифних розрядів (код ЗКППТР — графа 13); коду Класифікатора професій (код КП — графа 14). І вся ця інформація, необхідна для заповнення граф 12-14 згаданої таблиці 5, може бути взята тільки з Класифікатора.

Таким чином, незалежно від бажання як роботодавців, так і працівників, Класифікатор професій ДК 003:2010 є фактично обов'язковим до використання, а, отже — непогано б знати хоча б початкові принципи його побудови та варіанти роботи з ним.

Основні найменування професійних назв робіт (професій, посад) наведено в додатках до Класифікатора, позначених буквами «А» (обов'язковий додаток, у якому професії розміщені в 9-ти розділах за відповідним класифікаційним угрупованням) і Б (довідковий додаток, у якому всі професійні назви робіт розташовані в алфавітному порядку).

У Додатку «А» професії згруповані в наступні розділи: Розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (керуючі)»; Розділ 2 «Професіонали»; Розділ 3 «Фахівці»; Розділ 4 «Технічні службовці»; Розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»; Розділ 6 «Кваліфіковані працівники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»; Розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»; Розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного обладнання, складання обладнання та машин»; Розділ 9 «Найпростіші професії».

Крім професійних назв робіт у зазначених додатках «А» і «Б» до кожної конкретної з них для зручності використання й пошуку також вказані наступні дані:

  • код Класифікатора професій (код КП);
  • код ЗКППТР (загальносоюзного Класифікатора професій, посад і тарифних розрядів. 186016. - М.: Економіка, 1991) – за наявності такого;
  • номер випуску ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників) – за наявності такого;
  • номер випуску ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників) — також за наявності такого.

Слід також звернути увагу на те, що окремі професійні назви робіт у Класифікаторі вказані з використанням дужок, у яких може визначатися:

  • складова професійної назви роботи, наприклад - «директор установи (підприємства, організації) культури» «керівник художнього цеху (майстерні)», «інженер станції насосної (групи станцій)»;
  • вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад - «співробітник (інтелектуальна власність)», «інженер-технолог (металургія)», «машиніст бульдозера (гірничі роботи)», «інженер-проектувальник (водне господарство)», «головний інженер (промисловість)»;
  • загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який використовується в професійно-класифікаційних стандартах інших країн, який може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад — «менеджер (керуючий) з персоналу», «фахівець із методів розширення ринку збуту (маркетолог)», «начальник дока (докмейстер)», «повірений морський (супервайзер)»;
  • споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад — «ювелір (ювелір-модельєр)», «кінооператор (фотооператор) бортовий», «молодша сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)», «моторист (машиніст)».

Як правило, використання роботодавцем таких професійних назв робіт вимагає конкретного визначення, наприклад - «керівник художньої майстерні», «маркетолог», «санітарка-прибиральниця».

Крім того, у Класифікаторі є ще й Додаток «В» (обов'язкове). У ньому наведені похідні слова (віце, головний, заступник, провідний, молодший та ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова можна використовувати для утворення нових найменувань професій, але за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій.

Наприклад, від професійної назви роботи «головний бухгалтер» із додатку «А» (код КП 1231) за допомогою похідного слова «заступник» із додатку «В» можна утворити похідну назву професії «заступник головного бухгалтера» з тим же кодом КП 1231.

Крім того, відповідно до примітки 2 до додатку «В» можна розширити назви професій термінами і словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в Класифікаторі або інших нормативно-правових актах.

У результаті утворену нами вище професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» код КП 1231 можна розширити словами-уточненнями, наприклад, «за витратами» або «за доходами». При цьому код КП залишиться колишнім – 1231.

А ось створення розширених назв професій через дефіс або із зазначенням уточнень у дужках, крім передбачених у класифікаторі, не допускається. Саме тому буде помилкою об'єднання, наприклад, двох таких назв професій, як «бухгалтер» і «касир» в одну — «бухгалтер-касир». Адже класифікатором передбачені окремі професійні назви робіт «бухгалтер (із дипломом магістра)» з кодом КП 2411.2, «бухгалтер» з кодом КП 3433 та «касир (на підприємстві, в установі, організації)» з кодом КП 4211.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто