Як будуть перевіряти працевлаштування інвалідів?

Нещодавно Кабінет Міністрів України своєю постановою від 05 червня 2019 р. № 466 змінив Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю.

Сторожук Ольга Дмитрівна

консультант з оподаткування та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Раніше перевірки про дотримання вимог статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» проводились Фондом соціального захисту інвалідів, а тепер це будуть робити інспектори Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці).

Держпраці та її територіальні органи уповноважені проводити планові та позапланові перевірки щодо:

 • реєстрації суб’єктів господарювання у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів;
 • подання суб’єктами господарювання до відділень Фонду звітності про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Важливим питанням є час проведення перевірок. Постанова визначає, що їх можна проводити тільки в робочий час суб’єкта господарювання, відповідно до правил його внутрішнього трудового розпорядку. Перевірці підлягає період, який минув після останньої планової чи позапланової перевірки.

Необхідно пам’ятати, що Перевірка юридичної особи повинна проводитись у присутності керівника або уповноваженої особи. Перевірка щодо фізичної особи-підприємця проводиться в його присутності, або в присутності уповноваженої ним особи.

Що стосується планових перевірок, то вони проводитимуться відповідно до річних планів Держпраці, які затверджуються не пізніше 1 грудня року, який передує плановому. Суб’єкт господарювання повинен бути письмово попереджений не пізніше, ніж за 10 днів до початку проведення планової перевірки. Строк такої перевірки повинен бути не більш, ніж десять робочих днів, а для суб’єктів мікро- та малого підприємництва – не більше п’яти робочих днів. Важливо відмітити, що продовження строку перевірки не допускається.

Проведення позапланових перевірок не залежить від кількості раніше проведених перевірок, та здійснюються виключно :

 • за поданням суб’єктом господарювання письмової заяви до Держпраці, її територіального органу про проведення позапланової перевірки за його бажанням;
 • для перевірки виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої планової або позапланової перевірки Держпраці чи її територіального органу;
 • за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позапланова перевірка у такому випадку проводиться за погодженням з Мінсоцполітики;
 • за інформацією відділення Фонду щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або не виправлення помилки у звіті про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення Фонду;
 • за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єкта господарювання у зв’язку з виявленими системними порушеннями законодавства про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати десяти робочих днів, а для малого підприємництва – двох робочих днів.

Також затверджено перелік документів, які посадова особа Держпраці має право вимагати для перевірки та ознайомлення. Такими документами є:

 • перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання;
 • витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, видану контролюючим органом за основним місцем обліку неприбуткової організації;
 • штатний розпис;
 • особові картки, трудові книжки осіб з інвалідністю, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання;
 • зведений звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю для господарського об’єднання та окремі звіти об’єднання та підприємств;
 • звіти з праці (форма № 1-ПВ);
 • копії документів, що підтверджують інвалідність працівників;
 • накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору, про відрядження, про відпустки осіб з інвалідністю тощо;
 • трудові договори (контракти), укладені суб’єктом господарювання з особами з інвалідністю (у разі їх укладення в письмовій формі);
 • табель обліку використання робочого часу;
 • розрахунково-платіжні відомості працівників і розрахунково-платіжні відомості (зведені);
 • договори, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг);
 • платіжні доручення за такими договорами, розрахунки витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації осіб з інвалідністю та включення до зазначених витрат заробітної плати осіб з інвалідністю, які працюють на відповідному підприємстві.

Як підсумок, посадові особи Держпраці складають акт за формою, що затверджена Мінсоцполітики. Якщо під час перевірки виявлено порушення положень законодавства, то протягом п’яти робочих днів із дня завершення перевірки, на підставі акту складається припис про усунення виявлених порушень.

У тому разі, якщо суб’єктом господарювання не виконано норматив щодо робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання до відділень Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, то вживаються заходи щодо притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто