Як уникнути банкрутства, якщо бізнес на межі неплатоспроможності?

Скрутний стан економіки України, наслідки карантину, несприятливі погодні умови для аграріїв на сьогодні ставлять підприємства під загрозу банкрутства та повного припинення їхньої діяльності.

Хомко Світлана Василівна

адвокат, арбітражний керуючий

Для багатьох юридичних осіб неплатоспроможність є тимчасовим явищем, однак, коли виникає прострочення за грошовими зобов’язаннями в підприємств виникають судові спори з кредиторами, відкриваються виконавчі провадження, накладаються арешти на банківські рахунки і майно. Такі обмеження у використанні основних засобів та обігових коштів аж ніяк не сприяють виходу підприємств із фінансової кризи, а лише поглиблюють її.

Як варіант виходу з такої ситуації — розпочати процедуру санації боржника-юридичної особи до відкриття провадження в справі про банкрутство (досудова санація) . Це заходи (організаційно-господарські, управлінські, інвестиційні, технічні, фінансово-економічні, правові), яких можуть вжити засновники (учасники, акціонери) та інші особи з метою запобігання банкрутству та ліквідації юридичної особи, спрямовані на оздоровлення її фінансово-господарського становища та відновлення платоспроможності.

Основні переваги досудової санації для підприємства-боржника в порівнянні з банкрутством:

 • здійснюється мінімальне втручання суду в процедуру санації;
 • немає обов’язку призначати керуючого санацією, керівництво підприємства може приймати участь у санації та залишити за собою контроль над підприємством;
 • менша вартість процесу відновлення платоспроможності (судовий збір у розмірі 4204 грн у той час, як мінімальні витрати для початку банкрутства – 62786 грн)
 • більша свобода діяльності підприємства;
 • можливість розрахуватись з боргами й уникнути ліквідації;
 • незначний «удар по репутації».

Хто ініціює процедуру досудової санації

Ініціювати процедуру санації до відкриття провадження в справі про банкрутство має право виключно сам боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника. План досудової санації обов’язково має бути схвалений зборами кредиторів.

Підготовка плану досудової санації

Процедуру санації здійснюють відповідно до затвердженого плану, який визначає:

— розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації;

— заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;

— обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).

Наприклад, сільськогосподарське підприємство, яке має борг перед кредиторами на 50 млн грн і на сьогодні не в змозі його погасити, може передбачити в плані санації погашення загальної суми кредиторської заборгованості, починаючи з липня 2020 до листопада 2021 на умовах розстрочення погашення боргу кредиторам у рівних частинах за рахунок посівів та збирання врожаю, а також за рахунок залучення товарних та фінансових кредитів.

До плану санації повинен додаватись ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання цього плану порівняно з ліквідацією боржника.

Наприклад, у разі продажу майна нашого умовного сільгосппідприємства в ліквідаційній процедурі буде задоволено лише 10 % конкурсних кредиторів, а штрафні санкції кредиторів не будуть виконані взагалі. Проте, у разі виконання плану досудової санації буде погашено вимоги всіх кредиторів у повному обсязі.

План санації повинен бути обґрунтований посиланнями на конкретні договори (декларації, рішення інші документи про право вимоги кредитора), строки їхнього укладення, складення чи виникнення зобов’язань, суми, періоди тощо, а також розрахунки.

План санації має містити порядок погашення вимог кредиторів, тобто послідовність отримання (накопичення) грошей і виплати їх кредиторам.

Порядок накопичення грошей, має бути спрогнозовано (заплановано) і викладено у плані санації, щоб можна було з певною вірогідністю оцінити реальність надходження коштів, а також контролювати виконання плану санації, тобто зіставляти прогнозовані показники з фактичними.

План санації повинен містити заходи щодо нагляду за його виконанням. Таким заходом, наприклад, може бути подання щомісячного звіту кредиторам (за відсутності керуючого санацією), однак, у плані санації має бути передбачено перелік показників такого звіту, які дозволять оцінити як фактичний фінансовий стан боржника на кінець кожного місяця, так і фактичне виконання послідовності отримання (накопичення) грошей і виплати їх кредиторам (тобто чи дотримується передбачена планом санації прогнозованість цього стану).

Звертаємо увагу, що законодавством не обмежується строк дії процедури досудової санації. Боржник та кредитори можуть погодити між собою будь-який строк на відновлення платоспроможності боржника.

Раніше, до дії Кодексу з процедур банкрутства, цей строк не міг перевищувати 12 місяців з дня затвердження судом відповідного плану санації.

План санації може передбачати різні способи оздоровлення юридичної особи:

 • поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
 • різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;
 • заходи з отримання позик чи кредитів.
 • реструктуризація підприємства;
 • перепрофілювання виробництва;
 • закриття нерентабельних виробництв;
 • відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;
 • виконання зобов’язання боржника третіми особами;
 • задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить закону;
 • ліквідація дебіторської заборгованості;
 • реструктуризація активів, продаж частини майна;
 • виконання зобов’язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань;
 • відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів;
 • звільнення працівників, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;
 • одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються згідно з планом санації;
 • одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит;
 • інші заходи з відновлення платоспроможності юридичної особи.

Скликання зборів кредиторів для схвалення плану санації

Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення всіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації (вимоги кредиторів, які не змінюються або не реструктуруються, можуть до плану санації не включатись).

Одночасно боржник повинен надати цим кредиторам план санації та на офіційному веб-порталі судової влади України розмістити оголошення про проведення зборів кредиторів.

Збори кредиторів можна скликати не раніше, ніж через 10 днів після розміщення зазначеного оголошення.

Якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів чи їхньої частини, він вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог із податків, зборів (обов’язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органу стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, що мають бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації.

Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за його схвалення.

Подання до господарського суду заяви про затвердження плану санації

Керівник юридичної особи-боржника (директор) протягом 5 днів із дня схвалення кредиторами плану санації подає до господарського суду за місцезнаходженням боржника заяву про затвердження плану санації.

Заява повинна містити докази неплатоспроможності боржника, а план санації — заходи щодо її відновлення. Тобто в заяві викладаються обставини й до заяви додаються докази того, що боржник на даний час неспроможний виконати грошові зобов’язання в конкретно названих сумах перед конкретно вказаними кредиторами після настання встановленого строку їхнього виконання відповідно до конкретно вказаних правочинів чи норм закону.

Разом із заявою про затвердження плану санації суду надається сам план санації, документи, що підтверджують схвалення плану санації (протокол зборів кредиторів) та конкретизований список кредиторів із зазначенням їхньої назви, реквізитів та суми заборгованості.

За подання заяви про затвердження плану санації справляється судовий збір у розмірі 2-х прожиткових мінімумах на одну працездатну особу – 4 204 грн.

Розгляд господарським судом заяви про затвердження плану санації

Протягом п’яти днів після надходження заяви суд приймає її (або відмовляє в прийнятті, якщо подана з порушенням вимог закону, що не перешкоджає повторному зверненню), призначає дату судового засідання та вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації.

Суд повинен розглянути заяву про затвердження плану санації не пізніше, ніж через місяць з дня прийняття відповідної заяви до розгляду.

За відсутності підстав для відмови в затвердженні плану санації господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації. Цією ухвалою скасовується мораторій, тобто він вводиться лише на місяць.

Також Кодекс встановлює додаткову гарантію для забезпечених кредиторів — автоматичне припинення дії мораторію на задоволення їхніх грошових вимог у 60 календарних днів, якщо суд вчасно не розгляне заяву про затвердження плану санації,

Виконання плану санації

Затверджений господарським судом план санації є обов’язковим для всіх кредиторів, вимоги яких було до нього внесено.

Якщо необхідно внести зміни до затвердженого плану, то проводиться така ж процедура, як і під час затвердження плану санації.

За заявою боржника або кредитора господарський суд може припинити процедуру санації в разі порушення виконання плану санації, за наявності підстав вважати, що такий план санації не буде виконаний.

Рішення суду про припинення процедури санації скасовує заходи, вжиті судом, а план санації вважається розірваним. У такому разі вимоги кредиторів відновлюються в повному розмірі в незадоволеній частині.

Звіт про виконання плану санації

Результатом виконання плану санації є звіт про виконання плану санації, який підлягає затвердженню господарським судом. Для цього боржник або керуючий санацією (у разі його призначення) подає до господарського суду заяву про затвердження звіту про виконання плану санації.

Досудову санацію краще розпочинати за перших ознаках можливого банкрутства, оскільки в такому разі засобів для оздоровлення підприємства значно більше, ніж під час офіційного оголошення початку справи про банкрутство.

Якщо ж досудова санація не дала очікуваного результату і платоспроможність боржника не відновилась, то боржник або його кредитори зможуть ініціювати процедуру банкрутства.

Залишити коментар:

Контакти

Оберіть місто